На сајту града Ваљева објављен је позив за подношење предлога за годишњу Награду града Ваљева за 2021. годину.

Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреда, пољопривреда, образовање и васпитање, стваралаштво и постигнућа ученика и студената, наука, иновација и проналазаштво, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт. У једној години додељују се највише две специјалне награде. Награда се може доделити и потсхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години. Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20. марта.

Награда може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута. Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од десет година. Изузетно, награда се може доделити правном или физичком лицу које нема седиште односно пребивалиште на територији града Ваљева, а које је својим радом нарочито допринело развоју или афирмацији града Ваљева у земљи и иностранству.
Награда се додељује за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује. Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у области за коју се награда додељује.
Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области за коју се кандидат предлаже. Уз предлог се прилаже документација (примерак публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу Награде града Ваљева, преко писарнице Градске управе града Ваљева.
Рок за подношење предлога је 17. фебруар 2022. године.

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2022/Obavestenje-nagrade-grada-za-2021.pdf