Град Ваљево је од Министарства животне средине добио 28,5 милиона, што са 7,5 милиона планираних из буџета Града, чини 36 милиона за реализацију пројекта за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2022. години.

Министарка за заштиту животне средине Ирена Вујовић и градоначелник Ваљева Лазар Гојковић су данас у Београду потписали уговор, који предвиђа набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент (дрвну биомасу – пелет, брикет, сечка, пиролиза дрвета), природни гас, течни нафтни гас за домаћинства кроз модел финасирања – средства грађана уз суфинансирање Министарства заштите животне средине и града Ваљева.

Циљ пројекта је да одређен број домаћинстава пређе на грејање – котлове са еколошки прихватљивим енергентима. Такође, циљеви пројекта су и унапређење квалитета ваздуха и живота грађана на територији града Ваљева, смањење броја оболелих од карцинома плућа и опструктивних болести, смањење потрошње фосилних горива, повећање енергетске ефикасности топлотних извора и објеката домаћинстава.

Пројекат „Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева, обухватиће замену котлова у домаћинствима која имају постојеће кућне грејне инсталације.
Право учешћа на јавном конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти (директни корисници), који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности која је предмет пројектног задатка и који испуњавају прописане услове из правилника који је усвојио Град.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и уградњу котлова, да су уписани у АПР, да су регистровани најмање шест месеци од дана подношења пријаве, да над њима није покренут стечајни поступак или потупак ликвидације и да имају атесте материјале и котлове.

Право учешћа на јавном позиву за грађане (крајњи корисници), имају грађани који су власници породичних кућа.
Удео грађана у финансирању појединачних пројеката набавке и уградње нових котлова или набавке нових и замене постојећих котлова у домаћинствима биће до 50% укупних трошкова.

За укупан буџет пројекта, којег ће чинити средства Министарства заштите животне средине, града Ваљева и грађана, а по важећим ценама рачуна се да се може набавити и уградити око 423 котла.