Oво право ће остварити породиље које имају пребивалиште на територији града Ваљева дуже од шест месеци пре рођења детета, које непосредно брину о свом прворођеном детету и чије дете има пребивалиште на територији Ваљева. Уколико породиља роди двоје, или више деце приликом порођаја, она ће ово право остварити за свако рођено дете приликом тог порођаја.

Право се остварује на основу поднетог захтева Одељењу за друштвене делатноси Градске управе Ваљево.

Захтев подноси породиља, односно отац прворођеног детета у року од шест месеци од дана рођења прворођеног детета.

Докази који су потребни за остваривање права су:

–  уверење о пребивалишту породиље

– уверење о пребивалишту за прворођено дете

– извод из матичне књиге рођених за прворођено дете

– потврда надлежног Центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о детету

Ово право може остварити и отац прворођеног детета који има пребивалиште на територији града Ваљева дуже од шест месеци пре рођења детета, који непосредно брине о детету које има пребивалиште у Ваљеву, а уколико је породиља страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, или је из објективних разлога спречена да се брине непосредно о детету.

Потребно је поднети следеће доказе:

-уверење о пребивалишту оца прворођеног детета,

– уверење о пребивалишту за прворођено дете,

– извод из матичне књиге рођених за прворођено дете,

– доказ о држављанству породиље или извод из матичне књиге умрлих, или потврда надлежног Центра за социјални рад да се породиља не брине непосредно о детету, односно да је из објективнх разлога спречена да се непосредно брине о детету, односно да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да породиља није лишена родтељског права у односу на децу претходног реда рођења.

О захтеву за остваривање права ове олдуке у првом степену решава одељење Градске управе надлежно за послове дечје и социјалне заштите.

По жалби против акта донетог у првостепеном поступку, у другом степену решава Градско веће града Ваљева.