„Саветодавни састанак“ у организацији Одељења инспекције рада Ваљевa, Инспектората за рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одржан је у Великој сали Скупштине града Ваљева.

Поред инспектора за рад, састанку су присуствовала правна лица, предузетници и носиоци и чланови породичног пољопривредног газдинства, који у делатности пољопривреде, шумарства и рибарства  ангажују сезонске раднике у складу са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима  у одређеним делатностима.

Циљ састанка је превентивно деловање, подстицање и подржавање законитости и безбедности пословања, спречавање настанка штетних последица и упознавање пољопривредних произвођача са њиховим обавезама и одговорностима, приликом ангажовања сезонских радника.

„Наш циљ је превентивно деловање инспекције рада, које се пре свега остварује јавношћу рада. Из тог разлога упознаћу јавност о резултатима рада Одељења инспекције рада Ваљево из 2022. године, када је извршено укупно 1842 инспекцијских надзора на територији Колубарског управног округа и територије града Београда. Данас ћемо говорити о погодностима које пружа Закон о поједностављењом радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, приликом ангажовања сезонских радника, а који се искључиво односи на сезонски рад у пољопривреди. Из тих разлога одржавамо овај састанак, како би упознали пољопривреднике са њиховом обавезама и одговорностима, као и могућностима поједностављеног радног ангажовања сезонских радника у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, на сезонским пословима. Овај закон нуди одређене погодности, јер даје могућност да поједине категорије лица које не могу радити по основу Закона о раду, могу бити ангажована легално на сезонским пословима у пољопривреди.

Накнада за рад коју сезонски радник добија нема утицаја на остваривање и коришћење права на новчану социјалну помоћ, те се раднику који је уједно и корисник новчане социјалне помоћи наставља редовна исплата новчане помоћи. За време обављања сезонских послова, лице које се води као незапослено, не брише се са евиденције незапослених, нити му се обуставља исплата новчане накнаде за време привремене незапослености, иако је додатно ангажован на сезонским пословима. Као и у случају запослених лица, имајући у виду да је сезонски рад, рад ван радног односа, то значи да и пензионери и студенти могу обављати сезонске послове у складу са овим законом”, нагласио је Драган Росић, начелник Одељења инспекције рада у Ваљеву за Колубарски управи округ.

Према речима начелника Одељења инспекције рада у Ваљеву, уколико корисник породичне пензије стекне својство осигураника по основу обављања сезонских послова и по том основу оствари уговорену накнаду, обустава исплате породичне пензије се неће вршити уколико је уговорена накнада на месечном нивоу остварена у износу нижем од најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса (35.025,00 динара). Исплата ће се обуставити уколико износ уговорене накнаде пређе поменути износ најниже основице.

Драган Росић, начелник Одељења инспекције рада у Ваљеву

“Лице млађе од 18 година живота може да се радно ангажује у складу са овим законом, под условима прописаним законом којим се уређује заснивање радног односа са лицем млађим од 18 година живота (Закон о раду – потребна је писана сагласност родитеља, усвојиоца или старатеља и налаз надлежног здравственог органа). Доња граница живота за обављање сезонских послова је 15 година. Правна лица и предузетници који обављају делатност пољопривреде, шумарства и рибарства, у складу са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима  у одређеним делатностима, могу ангажовати сезонску радну снагу као и пољопривредници. Сматра се да је сезонски радник ступањем на посао прихватио услове рада и да је тиме закључен усмени уговор о обављању сезонских послова. То значи да однос између послодавца и сезонског радника не мора бити регулисан уговором у писаном облику, већ постоји само усмени договор. Послодавац, у смислу овог закона, путем приступа порталу http://www.sezonskiradnici.gov.rs/ , који је директно повезан са информационим системом Пореске управе, пријављује сезонског радника на неки период у оквиру календарског месеца, који му је потребан да се обаве сезонски послови, нагласио је Росић.

У току каленадарске године, један послодавац у смислу овог закона, може ангажовати сезонску радну снагу највише 180 календарских дана, а једног радника може ангажовати максимално 120 календарских дана на сезонским пословима.

“По основу накнаде за рад коју оствари сезонски радник послодавац је дужан да плати порез на доходак грађана и доприносе за обавезно социјално осигурање, на начин прописан овим законом. Доприносом у смислу овог закона сматрају се допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести сагласно закону којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. Акценат ће бити на одредбама закона чију примену контролише инспекција рада, а који се односe на остваривање и заштиту права по основу рада и безбедности и здравља на раду сезонских радника”, закључио је Росић.

Присутни на састанку су активно учествовали и постављали питања везано за начине радног ангажовања сезонских радника и процедере око пријављивања и одјављивања сезонских радника. Том приликом, учесници састанка су истакли значај превентивног поступања инспекције рада и упознавања послодаваца, запослених и радно ангажованих лица са правима, обавезама и одговорностима у области рада.