Поводом одржане конференције за новинаре одборничке групе у Скупштини града Ваљева СПС-ЈС, Градска управа града Ваљева издаје следеће саопштење:

Градска управа града Ваљева, сходно члану 88. Закона о јавним набавкама покренула је поступак јавне набавке реконструкције Улице Вука Караџића, која је предвиђена у плану јавних набавки  за 2021.годину, која се налази у Плану комуналне инфраструктуре града Ваљева, за чију реализацију су опредељена  буџетска средства града за текућу годину.

У првом кварталу 2021. године на захтев Одељења за инфраструктуру  Градске управе града Ваљева, покренута је јавна набавка и израђена нова пројектна документација за реконструкцију Улице Вука Караџића, од стране  групе понуђача ГМП Грамонт, Геопанонија и Шид пројект, укупне  вредности  787.000,00  динара без ПДВ-а. 

Основни разлог који је условио израду нове техничке документације су бројне техничке неправилности и пропусти у претходној пројектној документацији чија би реализација по постојећим техничким решењима била умногоме отежана  уз много већа новчана средства од средстава која су опредељена у расписаној јавној набавци.

Претходна техничка документација није на прави начин решила одвођење атмосферских вода са улице, није испројектован посебни атмосферски колектор, што је законска обавеза, прописана да улице  током великих падавина не би биле поплављене.

Такође, постојеће инсталације у трупу улице постављене су на непрописан начин чије се садашње стање не може задржати из разлога да не би долазило до прекопавања улице.

Током реализације расписане јавне набавке све инсталације биће постављене  на прописан начин.

Као техничко решење није прихватљива изградња бициклистичке стазе као и  чињеница да би због изградње исте дошло до сече свих стабала дуж Улице Вука Караџића, што је апсолутно неприхватљиво пројектно решење.

Затечени пројекат је подразумевао набавку и уградњу црних камених плоча којима би се поплочао тротоар, а набавка и уградња  по предмеру и предрачуну би коштала око 100.000.000 динара, а које је нерационално и беспотребно.

Имајући у виду да је у току поступак спровођења јавне набавке и да је рок за достављње понуда 23. јул 2021. године, да сходно члану 97. Закона о јавним набавкама привредни субјекти имају могућност да у писаној форми  путем портала јавних набавки траже од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци као и могућност указивања наручиоцу уколико сматрају да постоје недостаци или неправилности у документацији, као и чињеницу да се додатна појашњења и информације објављују на порталу јавних набавки, Градска управа града Ваљева као Наручилац, неће давати званична саопштења, док се не оконча започети поступак јавне набавке.