Oдлуком Скупштине града Ваљева број:463-107/2016-08 „Агроразвоју-ваљевске долине“ д.о.о.дато је на газдовање шуме и шумско земљиште односно све катастарске парцеле у којима је град Ваљево уписан као носилац права коришћења.

На основу Решења Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде број: 322-07-00875/2021-10 дата је сагласност на Санациони план оштећених шума услед фитопатолошких обољења и ентомолошких оштећења из 2021. године у КО Ваљево, катастарске парцеле број: 7784, 7787, 7788/1, 7790, 7792, 7793 и 7794 за период од 2021 до 2026. године. У склопу Санационог плана је и Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк шуми Пећина са предлогом мера санације.

Површина парк шума „Пећина“ је око 20,8 ха са преко 10.000 стабала од чега је Елаборатом предвиђено за уклањање 475 болесних стабала што чини нешто више од 4%. Из наведеног се јасно види да тврдње о уништавању парка јесу злонамерне и имају за циљ да узнемире грађане Ваљева. Самим уклањањем болесних стабала ми бринемо о преосталим здравим стаблима како се не би заразне болести и штетни инсекти ширили.

У складу са одредбама Закона о шумама о додели дозначног жига редни број ДШС 1089 за обележавања стабала за сечу, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је донело Решење о додели жига број:322-01-776/2021-10 од дана 10.05.2022. године на име Ђорђе Чолић (број лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама 937) запосленом у „Агроразвој-ваљевске долине“д.о.о. из Ваљева чији је оснивач Град Ваљево.

Овим је „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. испунио све услове да спроводе санитарну сечу у парк шуми Пећина. Хитна мера која је наглашена у Елаборату јесте уклањање целокупног дрвореда гледичије чији коренов систем је заражен. Приметне су у приданку стабла карпофоре паразитне гљиве Laetiporus sulphureus, узрочника мрке призматичне трулежи и трулежнице кореновог система са видљивим инсекатским оштећењима.

На основу дознаке стабала гледичије коју је урадио дип.инж.шумарства Ђорђе Чолић и обавештења надлежне шумарске инспекције, иста је извршила надзор у парк шуми Пећина 31.10.2022. године, тада је и потврдила дознаку стабала при чему је сачинила службену белешку 909-270-322-141/2022-10. Констатовано је лоше здравствено стање стабала гледичије као и неопходно предузимање мера које су наведене у санационом плану.
После изласка шумарске инспекције 31.10.2022. године. где се потврђује дозначна маса са јасно видљивим дозначним жигом, приступило се расписивању Јавног позива за услугу обарања и сече болесних стабала гледичије. Позив је објављен на сајту Агроразвоја.

Након извршеног обарања и сече болесних стабала гледичије која су евидентирана у извођачком пројекту и дозначној књизи, расписан је јавни позив за подношење понуда за продају дрвног отпада. Најбољу понуду за откуп дрвне масе доставила је фирма Биохит д.о.о. из Осечине која се бави производњом сечке и пелета.
У току су припремне радње да се омогући приступ потребној механизацији која ће обавити млевење дрвне масе.

Посебно напомињемо да је „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. примило је обавештење од ЈП“Путеви Србије“ од 28.02.2022.године, број: 344-49/2022-03 у коме се истиче опасност по безбедност учесника у саобраћају, где се наводе стабла која су се надвила над државним путевима IБ-27 Лозница-Ваљево-Лајковац (парк Пећина) и државном путу IIА-170, Ваљево-Бајина Башта (парк Видрак). Ово обавештење потписује главни надзорни орган Небојша Сибиновић, дипл.грађ.инж.

Овде се може видети које врсте болести су проузроковачи трулежи корена стабала гледичије као и закључак који садржи предлог мера санације.

У току ове године успели смо да засадимо 140 садница аутохтоних лиш пара, липе, храста, брезе, јавора и јасена, а прошле године смо засадили 250 садница лишћара од којих се примило око 200 садница. Услед неповољних временских прилика (снега, ветра, мраза и суше) преостали део садница је претрпео штету и самим тим те саднице се нису примиле. У наредним данима планирана је садња пирамидалног лужњака на место где смо извршили уклањање болесних стабала гледичије.

Желимо још једном да напоменемо да појединачна стабла према спољашњем изгледу су здрава, али нажалост то није случај. Извештај о здравственом стању јасно говори колико је коренов систем дрвореда гледичије нападнут гљивама трулежницама (труо) и да је то разлог зашто стабла падају. И поред два инцидента (пада дрвета на возило у покрету) само пуком случајношћу нема људских жртава.

ЗАР НАМ ОВО НИЈЕ ДОВОЉНА ОПОМЕНА?!

КО ЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН?

Да ли ће се онај део јавности који је против радова на уклањању болесних стабала у парк шуми Пецћина тада јавити и преузети одговорност?

Молимо јавност да разуме озбилност тренутне ситуације и да подржи намере -Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. у обнови нашег парка Пећина.