Осамнаеста седница Градског већа одржана је данас, а на дневном реду је било 35 тачака.

Чланови Градског већа прихватили су предлог закључка са извештајем о неизмиреним обавезама здравствене установе Апотека „Ваљево“ на дан 31.12.2020. године и утврдили предлог Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ чији је оснивач град Ваљево. На основу Извештаја о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа од 13.10.2020. године, утврђено је да код ЗУ Апотекарска установа „Ваљево“, наступила трајна неспоснобност плаћања и презадуженост. Наведеним Извештајем исказана су дуговања за обавезе и пословања – обавезе према добављачима и обавезе према запосленима. ЗУ Апотека „Ваљево“ на дан 31.12.2020. године исказала je обавезе за неисплаћене зараде за запослене, трошкове за долазак на рад и одлазак са рада запослених, дела неисплаћене јубиларне награде и обавезе установе према добављачима у износу од 7.167.919,37 динара.

Градско веће дало је сагласности на следеће програме пословања за 2021. годину: ЈП за управљање и коришћење вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Водовод“, привредног друштва регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тмнава“ Уб, Туристичке организације и „Агроразвоја – ваљевске долине“.

Такође, дата је сагласност на програме коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2021. годину ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана“ и Регионалном центру за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб.

Градско веће дало је сагласност на следеће програме за 2021. годину: Програм управљања комуналним отпадом ЈКП „Видрак“, као и годишње програме обављања делатности зоохигијене, управљање јавним паркиралиштима, одржавања чистоће на површинама јавне намене, управљања гробљима и сахрањивању и јавних зеленила површина ЈКП „Видрак“. Такође, дата је сагласност на програм обављања димничарских услуга ЈКП „Топлана“, сагласност на одлуку о повећању основног капитала и Одлуку о умањењу износа фактурисане услуге грејања ЈКП „Топлана“ Ваљево. Дата је сагласност и на програм управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2021. годину.

Утврђен је предлог о измени Одлуке о поверавању послова на изградњи објекта Етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре.

Чланови Градског већа разматрали су информације о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године.

Утврђен је предлог Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева. Катастарска парцела налази се у комплексу грађевинског земљишта у својини града Ваљева и неопходна је за формирање јединственог комплекса грађевинског земљишта у складу да Планом генералне регулације „Привредна зона“.

Чланови већа утврдили су предлог програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину и предлог Одлуке о отуђењу непокретности пословног простора.  Решењем Службе за катастар непокретности Ваљево, извршен је упис права јавне својине у корист града Ваљева. Тај пословни простор није потребан граду за обављање основне делатности и већ дуги низ година град га не користи, те је одлучено да је најцелисходније да се пословни простор отуђи.

Утврђена је измена Одлуке о награди града Ваљева. Предложеним изменама прецизирају се одредбе постојеће одлуке које се односи на начин гласања о додељивању награде, тако да Комисија за доделу награде града Ваљева утврђује предлог одлуке о додељивању награде за дела по областима одређеним Одлуком о додели награде града Ваљева, а Скупштина града посебним закључком одлучује о начину гласања о предлогу Комисије ( појединачно, за сваку област посебно или истовремено и обједињено за све области ). Такође, прецизирају се одредбе постојеће одлуке које се односе на састав Комисије тако да председник Комисије може бити из реда одборника или из реда стручњака из различитих области.

На данашњој седници Градског већа, утврђена је измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину. Овим изменама, у оквиру максимално одређеног броја запослених на неодређено време, врши се прерасподела броја запослених у субјектима система града Ваљева. Измене које су обухваћене овом одлуком односе се на смањење броја запослених за три извршиоца у ЈКП „Полет“ Ваљево и повећање броја запослених за три извршиоца у ЈКП „Топлана“ Ваљево.

Утврђен је предлог правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Скупштину града Ваљева. Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са законом, да се обезбеди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискиминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама наручиоца.

Такође, чланови Градског већа прихватили су предлог програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2021. години.

Разматран је годишњи извештај о реализацији активности планираних програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години.

Чланови Градског већа прихватили су предлог правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градско веће града Ваљева.