Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације за село Попучке прихваћена је на данашњем заседању Градског већа. Разлози за доношење израде измена и допуна плана су усклађивање планске документације из надлежности локалне самуоправе са Законом о планирању и изградњи, Просторним планом подручја посебне намене државног пута ИБ реда број 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац и просторним планом града Ваљева. Измене и допуне плана односе се на део обухвата планског подручја, територије катастарске општине Попучке, укупне површине 1.576,53 хектара. Циљ измена и допуна плана је да се кроз сагледавање просторних могућности саме локације, њеног непосредног и ширег окружења, оптимално искористе могућности овог простора, односно дефинисање јавног интереса, стварање планске могућности за сровођење детаљне регулације прикључка на државни пут и нове трасе саобраћајнице, као и траса за инфраструктурне коридоре. Средства за израду плана су обезбеђена у буџету града Ваљева, а носилац плана је Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине. Рок за израду Нацрта измена и допуна плана је три месеца од дана доделе уговора обрађивачу у складу са Законом о јавним набавкама. Нацрт ће бити изложен на јавни увид у временском трајању од 15 дана. У оквиру јавног увида одржаће се јавна презентација.

Чланови Градског већа утврдили су и Одлуку о приступању изради плана детаљне регулације за локалитет површинског копа „Козличић“. Овим планом се дефинише трајно лоцирање асфалтне базе у зони индустрије и производње као намене површина, односно даље планирање површине за експлоатацију минералних сировина. Предмет плана је дефинисање и утврђивање намене земљишта ( површина за јавну и осталу намену, саобраћајна и комунална ифраструктура ), као и правила уређења и грађења и стварање планског основа за формирање зоне за индустрију, производњу и експлоатацију минералних сировина. Израду плана финансираће подносилац иницијативе за израду плана, „Инграп – Омни“, који ће са надлежним органом јединице локане самоуправе закључити уговор о финансирању овог плана. У првој фази израдиће се концептуална развојна решења – елаборат за рани јавни увид, који ће бити изложен након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове.

Разматрана је Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу производног објекта ИГП „Црвено“ д.о.о. у делу насељеног места Грабовица. Основни циљ плана је стварање законског и планског основа за просторно уређење предметне зоне и утврђивање правила уређења и правила грађења у складу са смерницама из Просторног плана и стварање планског основа за формирање зоне за индустрију и производњу и обављање планиране штампарске делатности. Израду плана финансираће подносилац иницијативе за израду плана ИГП „Црвено“, који ће са надлежним органом јединице локалне самоуправе закључити уговор о финансирању. Оквирни рок за израду плана је 12 месеци од дана доношења ове Одлуке. Нацрт плана биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове.

Чланови Градског већа прихватили су Одлуку о прибављању пословног простора Здравствене установе – апотеке у јавну својину града Ваљева. ЗУ Апотека „Ваљево“ основана је одлуком Скупштине општине Ваљево са седиштем у Ваљеву и издвојеним пословним јединицама међу којима је и издвојена пословна јединица у Лајковцу. Од тренутка оснивања па до данас, Апотека Ваљево је користила пословни простор у Лајковцу који се налазио у саставу објекта који је у власништву општине Лајковац, а користи Дом здравља Лајковац. Како је објекат ДЗ у Лајковцу одвојен пословни простор за обављање апотекарске делатности, а у циљу решавања имовинско правних односа, потребно је да се пословни простор, површине 31,94 м2, корисне површине 119 м2, Дом здравља упише као јавна својина града Ваљева. Преносом јавне својине на наведеном пословном простору са општине Лајковац на град Ваљево, стекли би се услови за опредељивање пословног простора за обављање апотекарске делатности и одређивање њеног корисника.

Чланови Градског већа су усвојили предлог Програма подршке за спровођење пољоприведне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2021. годину. За спровођење Програма је планирано 60 милиона динара, а доноси се како би се утврдила намена и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривредне на подручју града Ваљева.

На територији Ваљева пољопривредно земљиште чини 65%, што је 58.521 ха, које се одликује релативно малом просечном заступљеношћу ораничних површина (53,5%), упоређујући са просеком Србије. Велики је проценат заступљеношћу воћњака и винограда (8,9%), ливада (10,6%) и пашњака (11,1%). На територији града Ваљева послује 8.815 пољопривредних газдинстава. У сточарском фонду још увек је значајан број говеда, оваца, свиња, коња и нарочито живине. Код воћарске производње најобимнија је производња шљива и малина, али се доста гаје крушке, јабуке, вишње, ораси и купине.

На стотине домаћинстава је претходних година користило субвенције у пољопривреди, које је обезбеђивао град Ваљево. Новим Програмом за 2021. годину су планиране мере директних плаћања – регреси, мере кредитне подршке, руралном развоју и посебни подстицаји за инвестиције у пољопривреди.

Усвојен је и Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди. Подстицаји се реализују по Конкурсу који расписује „Агроразвој – ваљевске долине“, чији је  в.д. директора Драгутин Кузмановић образложио Програм и Правилник.

Дата је сагласност на Одлуку о ценама радова за изградњу, одржавање и реконструкцију објеката јавног водовода и канализације, које изводи ЈКП „Водовод- Ваљево“.

Због измена законодавне регулативе у области културе, измењен је Статут Установе културе Центар за културу Ваљево.