На 48. седници Градског већа која је одржана данас, утврђени су предлози закључака о прихватању извештаја о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ , ЈКП „Видрак“, „Водовод“, „Топлана“, и „Полет“, за период 1.1.2021. до 30.9.2021. године, као и решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2020. годину.

Чланови Градског већа прихватили су програм контроле квалитета ваздуха за град Ваљево у 2022. и 2023. години. Програмом квалитета ваздуха успоставља се локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Ваљева у току 2022. и 2023. године, а одређује се и број и распоред мерних места у локалној мрежи, као и обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху.

На разматрању се нашао и Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину, планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година, у износу од 3.904.000.000 динара и 63.648.810 динара прихода из осталих извора, што укупно укупно износи 3.967.648.810 динара укупних средстава. Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, у износу од 2.020.010.000 динара. Приход из ове групе пореза који је најобимнији је порез на зараде. Одлуком о буџету за 2022. годину, овај приход је планиран у износу о 1.688.000.000 динара.
Такође, разматран је програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину. Јавна расправа ће се спровести у периоду од 3. до 17. децембра 2021. године. Нацрт Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, биће постављен на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs . Презентација и расправа о предложеном нацрту одржаће се 7. децембра 2021. године у сали Скупштине града Ваљева.

Чланови Градског већа прихватили су закључак о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево. Овим закључком се утврђује начин измирења неизмирених обавеза за расходе за запослене, накнаде за рад Управног одбора и обавезе према добављачима ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево.
Утврђено је решење о измени решења о образовању жалбене комисије града Ваљева.
Последња тачка данашње седнице Градског већа, односила се на решење о давању сагласности на одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.