Чланови Градског већа су на данашњем заседању прихватили предлог Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева.

У циљу показивања спремности да унапреде међусобне односе, као и јасно искажу намере за реализацију инвестиције у Србији, компанија из Савезне Републике Немачке, Министарство привреде Републике Србије и град Ваљево су потписали Меморандум о сарадњи.
Компанија из Немачке послује у индустрији санитарија и активна је већ 120 година на тржишту, поседује пет погона у четири државе широм света и заинтересована је за изградњу и отварање новог производног погона у Србији, односно за реализацију инвестиционог пројекта који подразумева отварање новог погона за производњу на територији града Ваљева.
С обзиром на присутна ограничења у оквиру Привредне зоне Ваљево и немогућности формирања одговарајуће парцеле за смештај свих планираних објеката неопходних за процес производње, град Ваљево је пронашао решење и локацију за реализацију овог инвестиционог пројекта, за чије формирање је било потребно изменити границу постојећег Генералног урбанистичког плана, као и границе катастарских општина Ваљево и Попучке.

Скупштина града Ваљева усвојила је Измене и допуне ГУП – а – прва измена за површину од 34,9 ха која се налази у КО Попучке, односно проширење грађевинског подручја у коме је планирана привредна намена, као и дефинисање нових локација за изградњу инфраструктурних објеката у јавној својини града Ваљева, а који су неопходни за функционалност планираног подручја.
С обзиром да Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове грађевинарства, утврђује пројекте за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, за потребе упућивања иницијативе града Ваљева ка Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за проглашење овог инвестиционог пројекта за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, потребно је да се катастарске парцеле прибаве у јавну својину града Ваљева.

Градско веће прихватило је и предлог Одлуке о прихватању понуде за прибављање неизграђеног земљишта непосредном погодбом у јавну својину града Ваљева.
Комисија за грађевинско земљиште је донела закључак који је упућен Скупштини града Ваљева, односно на усвајање Одлуке о прихватању понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта. Катастарске парцеле налазе се уз комплекс грађевинског земљишта које је у своји града Ваљева и представљају једини могући начин прибављања земљишта непосредном погодбом за формирање грађевинских парцела у складу са Планом генералне регулације – Привредна зона – а све у циљу реализације инвестиционог пројекта за изградњу објеката од интереса за Републику Србију.