Данас је одржана 43. седница Градског већа на којој су прихваћени извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП „Видрак“, „Водовод“, „Топлана“ и „Полет“ за период од 1.1.2021. до 30.6.2021. године.

Такође, прихваћен је предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга ЈКП „Полет“ Ваљево.
Чланови Градског већа су на разматрању имали и предлог решења о постављењу начелника Градске управе Ваљева.

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе Ваљева од 6.9.2021. године, решењем Градског већа образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка по расписаном јавном конкурсу, која је донела Одлуку о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку. Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 29.9.2021. године констатовала да су на јавни конкурс приспеле две пријаве и утврдила да су пријаве кандидата благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и да су уз исте приложени сви потребни докази.
Сваки члан комисије је вредновао оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, наког чега је на основу постигнутих резултата које су кандидати остварили на провери стручне оспособљености, знања и вештина, саставила листу за избор кандидата,у којој је Небојшу Петронића оценила са просечном оценом 3.
Из свега наведеног, Решењем о пoстављењу начелника Градске управе града Ваљева, Небојша Петронић, дипломирани правник из Владимираца, поставља се за начелника Градске управе Ваљева, на период од пет година.