Пре усвајања дневног реда, председник Скупштине града Ваљева проф. др Снежана Ракић, констатовала је престанак мандата одборника у Скупштини града Ваљева Ане Спасић, са изборне листе СПС – ЈС, због подношења оставке, након чега су одборници донели одлуку о потврђивању мандатата у Скупштини града Ваљева Ивани Крстић, са изборне листе СПС – ЈС.

Одборници су усвојили деветомесечни извештај извршења буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2021. године.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.803.325.800,31 динара, а остварени су у износу од 2.861.818.316,03 динара са процентом остварења 75,25%. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.720.678.466,83 динара, а остварени у износу 2.789.280.215,93 динара односно 74,97% од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 82.647.333,48 динара, а остварено 72.538.100,10 динара. Текући приходи (порези, таксе, накнаде) из буџета града реализовани су у износу од 2.608.441.470,44 динара, односно са 73,69% у односу на план. Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталнe добитке у износу од 1.385.741.287,14 динара, што чини 49,68% укупно остварених прихода, примања и пренетих средстава.

„Све ствари које нису реализоване, а 90 % су започете, завршићемо или до краја ове године или у првом кварталу, односно већ почетком следеће године. Најбитније је да се ти пројекти реализују, да се неки пројекти припремају за реализацију, јер поред новца, за многе ствари је потребно и време и стрпљење. Потребна је адекватна техничка документација, јер уколико морате неки ствари да исправите и то захтева време. Ја вам гарантујем да ћемо рационално трошити буџет и да ће грађани бити поносни на то како реализујемо пројекте и нове инвестиције у граду“, закључио је градоначелник.
На данашњој седници Скупштине града Ваљева, усвојена је Одлука о изради Плана генералне регулације „Центар“. Израда плана односи се на целокупни обухват Плана генералне регулације „Центар“, укупне површине од око 140.22.53 ха. За потребе детаљне разраде заштићеног подручја старе чаршије „Тешњар“, израдиће се Елаборат – студија заштите, услова и чувања и мере заштите просторне културно – историјске целине.

Утврђена је Одлука о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Ваљева.
Одборници су усвојили Одлуку на измену и допуну програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2021. годину.
Усвојен је предлог Одлуке о преносу права коришћења објекта за спорт и физичку културу у Улици Пијачни кеј у Ваљеву, Установи за физичку културу „Валис“, као и Одлуку о промени назива објекта зграде за спорт и физичку културу у Улици Пијачни кеј. На иницијативу члана Градског већа, коју је подржао Спортски савез Ваљева, предложена је промена досадашњег назива објекта „Дом друштва за физичку културу и рекреацију „Партизан“, у „Дом спорта Генерал Светомир Ђукић“. Генерал Светомир Ђукић је једна од најзначајнијих личности спорта, оснивач Српског олимпијског клуба, носилац највиших одликовања и одређивањем назива спортског објекта одала би се почаст личности која је у раду у области спорта и доприносу његовом развоју, посветила значајан период свог живота.
Усвојена је допуна програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину, као и предлог решења о допуни решења о одређивању пословног простора политичким странкама.

Одборници су усвојили предлоге решења о давању сагласности на статут Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ и Одлуке о изменама статута „Народног музеја“ „Модерне галерије“ и ЈКП „Топлана“ Ваљево.
Усвојена је Одлука о приступању доношења измена и допуна пословника Скупштине града Ваљева. Предлог измењеног и допуњеног Пословника Скупштине града Ваљева утврдиће Радно тело за израду предлога изменa и допунa Пословника Скупштине града Ваљева.
На данашњој седници Скупштине града Ваљева, изабран је нови члан Градског већа града Ваљева др Добривоје Грујичић.
Усвојене су Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Топлана“. У обе одлуке наведено је да јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач град Ваљево, коју образује Скупштина града Ваљева.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Огласи ће бити објављени и у дневним новинама „Политика“, као и на интернет страници града Ваљева www.valjevo.org.rs .
У оквиру кадровских питања, одборници су усвојили решење о избору правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина.
За правобраниоца је изабрана Драгана Лабус, дипломирани правник из Ваљева, на период од пет година.