На данашњој седници Скупштине града Ваљева, усвојена је Одлука о буџету града Ваљева за 2022. годину – други ребаланс. Планирани приходи и примања и пренета неутрошена средства износе 4.400.655.000,00 динара средства буџета града Ваљева и 89.057.099,43 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да укупна планирана средства износе 4.489.712.099,43 динара. Ребалансом планирана средства буџета града Ваљева су повећана за 115.625.400,00 динара, одосно за 2,70%.

Ребалансом планирани порески приходи износе 2.879.550.000,00 динара. Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су увећани за укупно 8.000.000,00 динара. У складу са реализацијом за осам месеци 2022. године, група прихода од пореза на имовину је увећана за 39.427.000,00 динара.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину – други ребаланс, измењени се следећи програми:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање – сектор Урбанизам и просторно планирање – планирани расходи и издаци су остали на нивоу пре другог ребаланса и износе 6.400.000,00 динара;
Програм 2 – Комуналне делатности – сектор Урбанизам и просторно планирање, опредељена су средства у износу од 376.720.000,00 динара, што је више у односу на претходно планирани износ за 12.500.000,00 динара;
Програм 3 – Локални економски развој – сектор Економска и развојна политика – планирани расходи и издаци су умањени за 255.000,00 динара и износе 102.480.000,00 динара из средстава буџета и 7.490.010,22 динара из осталих извора;
Програм 4 – Развој туризма – сектор Економска и развојна политика – за овај програм ребалансом су планирани расходи у укупном износу од 49.597.000,00 динара, што значи да су у односу на раније планиране расходе за ову намену увећани за 16.282.000,00 динара;
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој – сектор Пољопривреда и рурални развој, планирани расходи су увећани за 10.000.000,00 динара у односу на планирани износ;
Програм 6 – Заштита животне средине – сектор Заштита животне средине, планирани расходи за ову намену су увећани у укупном износу за 890.000,00 динара;

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура – ребалансом су средства повећана за укупан износ од 19.086.600,00 динара.
Програм 8 – Предшколско васпитање – сектор Образовање, за програмску активност 2002-0002 – Функционисање и остваривање предшколсог васпитања и образовања, ребалансом планирана средства буџета града су умањена за 23.735.600,00 динара, док је за програмску активност 2002-0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, средства су увећана за 32.264.400,00 динара, у односу на претходни план.
Програм 9 – Основно образовање – програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања – планирана су средства у укупном износу од 198.349.500,00 динара која су намењена функсионисању 15 основних школа.
Програм 10 – Средње образовање, распоређена је апропријација у укупном износу од 91.710.000,00 динара и намењена је функционсању шест средњих школа.
Програм 11 – Социјална и дечја заштита – сектор Социјалне заштите, расходи су умањени у износу за 8.831.480,00 динара.
Програм 12 – Здравствена заштита, средства су увећана за износ од 1.694.000,00 динара.
Програм 13 – Развој културе и информисања – сектор Култура, комуникације и медији – расходи су увећани за 5.361.260,00 динара.
Програм 14 – Развој спорта и омладине – ребалансом су обезбеђена додатна средства за сталне трошкове, услуге по уговору за монтажу балона, ангажовање спасилаца за зимску сезону и ПП послове за лица ангажована у Дому спорта „Генерал Светомир Ђукић“.
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе – сектор Опште услуге јавне управе, расходи су увећани за 27.945.620,00 динара.
Програм 16 – Политички система локалне самоуправе, расходи су увећани за 3.063.000,00 динара.
Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – сектор Енергетика, средства су увећана за 30.000.000,00 динара, за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.