Шеста седница Скупштине града Ваљева, одржана је јуче у Центру за културу уз поштовање свих противепидемиолошких мера због Корона вируса.

Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили су допуну Одлуке о одређивању назива улица и других делова насељеног места Ваљево. Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је сагласност граду Ваљеву, Комисији за одређивање назива улица, тргова, градских чеетврти, заселака и других насељених места на предлог о измени Одлуке о одређивању назива улица и других делова насељеног места Ваљево, који се односи на нови назив „Улица Слободана Лазића – Цимера“. Одлуком се предложила промена назива описаног дела трасе постојеће улице „Бирчанинове“ и промена назива дела постојеће улице „Рајићеве“ , тако да се наведеној траси мењају постојећи називи улица и одређује назив „Улица Слободана Лазића – Цимера“.

Усвојен је закључак са извештајем о неизмиреним обавезама Здравствене установе Апотека „Ваљево“ на дан 31.12.2020. године и утврђен предлог Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ чији је оснивач град Ваљево. На основу Извештаја о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа од 13.10.2020. године, утврђено је да код ЗУ Апотекарска установа „Ваљево“, наступила трајна неспоснобност плаћања и презадуженост. Наведеним Извештајем исказана су дуговања за обавезе и пословања – обавезе према добављачима и обавезе према запосленима. ЗУ Апотека „Ваљево“ на дан 31.12.2020. године исказала je обавезе за неисплаћене зараде за запослене, трошкове за долазак на рад и одлазак са рада запослених, дела неисплаћене јубиларне награде и обавезе установе према добављачима у износу од 7.167.919,37 динара.

Одборници су усвојили и програме пословања за 2021. годину јавних предузећа и то: ЈП за управљање и коришћење вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Водовод“, привредног друштва регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава“ Уб, Туристичке организације и „Агроразвоја – ваљевске долине“. Усвојени су програми рада за 2021. годину и следећих установа културе: Центра за културу Ваљево, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“,  Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „ Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског архива, али и Установе за физичку културу „Валис“ и Центра за социјални рад „Колубара“.

Одборници у Скупштини града усвојили су Одлуку о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева. Катастарска парцела налази се у комплексу грађевинског земљишта у својини града Ваљева и неопходна је за формирање јединственог комплекса грађевинског земљишта у складу са Планом генералне регулације „Привредна зона“, а усвојена је и Одлука о отуђењу непокретности пословног простора. Решењем Службе за катастар непокретности Ваљево, извршен је упис права јавне својине у корист града Ваљева. Тај пословни простор није потребан граду за обављање основне делатности и већ дуги низ година град га не користи, те је одлучено да је најцелисходније да се пословни простор отуђи.

Усвојена је Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре. Разлози израде измена и допуна плана су:  усклађивање планских решења за потребе изградње инфраструктурних мрежа  предвиђених новом техничком документацијом; сагледавање одрживости саобраћајних површина у централном делу Плана; разматрање потребе дефинисања зона, односно делова насељеног места Дивчибаре кроз обавезу доношења плана детаљне регулације са прописаном забраном изградње у складу са законом; преиспитивање текстуалног дела Плана који се односи на компатибилне намене и урбанистичке параметре изградње и стварање услова за одрживо, рационално и одговорно управљање земљиштем.

Усвојена је измена Одлуке о награди града Ваљева. Предложеним изменама прецизирају се одредбе постојеће одлуке које се односи на начин гласања о додељивању награде, тако да Комисија за доделу награде града Ваљева утврђује предлог одлуке о додељивању награде за дела по областима одређеним Одлуком о додели награде града Ваљева, а Скупштина града посебним закључком одлучује о начину гласања о предлогу Комисије ( појединачно, за сваку област посебно или истовремено и обједињено за све области ). Такође, прецизирају се одредбе постојеће одлуке које се односе на састав Комисије тако да председник Комисије може бити из реда одборника или из реда стручњака из различитих области.

Усвојена је измена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину. Овим изменама, у оквиру максимално одређеног броја запослених на неодређено време, врши се прерасподела броја запослених у субјектима система града Ваљева. Измене које су обухваћене овом одлуком односе се на смањење броја запослених за три извршиоца у ЈКП „Полет“ Ваљево и повећање броја запослених за три извршиоца у ЈКП „Топлана“ Ваљево.

Усвојена је Одлука о измени Локалног плана акције за децу града Ваљева. План је усмерен ка свој деци града Ваљева, а посебно рањивим групама деце (сиромашна, деца из осетљивих и мањинских група, деца са инвалидитетом, деца без родитељског старања и деца жртве насиља). Одбор за импелентацију Локалног плана акције за децу у граду Ваљеву је донео закључак да се приступи изради новог Локалног акционог плана за децу у вишегодишњем периоду. Док се не изради нови документ, потребно је обезбедити  континуитет у реализацији активности које ће допринети унапређењу положаја деце у граду Ваљеву. Из тих разлога  потребно је продужити важење постојећег Локалног плана акције до краја 2022.године

Одборници су усвојили Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2020. годину. Градска управа града Ваљева обратила се дописом Државној ревизорској институцији са захтевом да ову управу обавести да ли је годишњим програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2021.годину планирана екстерна ревизија завршног рачуна буџета града Ваљева за 2020.годину, те да уколико то није случај да сагласност да екстерну ревизију обави лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Државна ревизорска институција је дала сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Ваљева за 2020. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја.

Усвојен је правилник о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Скупштину града Ваљева. Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са законом, да се обезбеди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискиминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама наручиоца.

Такође је усвојен програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2021. години.

У оквиру кадровских питања, одборници су разматрали и усвојили следећа решења: решење о давању сагласности на разрешење и именовање директора друштва са ограниченом одговорношћу „Агроразвој – ваљевске долине“ Ваљево, решење о разрешењу и именовању члана комисије за буџет и финансије, решење о именовању комисије за доделу награде града Ваљева и решење о разрешењу и именовању председника надзорног одбора ЈКП „Видрак“ Ваљево.

Снимак са седнице Скупштине града Ваљева можете погледати у линку испод: