На јучерашњој седници Градског већа, донета је Одлука о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова.
Право учешћа имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима, као и стамбене заједнице, а испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве: власник објекта или, ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за коју подноси пријаву и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта;
 2. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију, где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kw;
 3. да је стамбена заједница уписана у оговарајући регистар;
 4. не прихватају се трошкови радова, навабке материјала и опреме који настану пре обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројекта енергетске ефикасности и
 5. други услови у складу са јавним позивом за домаћинства.

Предмет суфинансирања обухвата следеће мере енергетске ефикасности:

 1. замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторима, за породичне куће и станове;
 2. постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће;
 3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде;
 4. набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, сечка, брикет ), грејача простора, или замена постојећег грејача простора ( котао или пећ ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
 5. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове;
 6. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, гејних тела – радијатора и пратећег прибора за стамбене зграде;
 7. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система ( грејач простора или комбиновани грејач ) за породичне куће;
 8. набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Јавни позив је објављен на огласној табли Градске управе Ваљево, званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs и у недељном листу „Напред“.
Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 60.000.000,00 динара, од којих Министарство рударства и енергетике обезбеђује 30.000.000,00 динара, а Град Ваљево 30.000.000,00 динара. За реализацију мера које ће бити предмет овог Јавног позива, опредељено је укупно 40.000.000,00 динара.
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива, грађани могу позвати на број телефона 014/294 – 790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected] .