Градско веће донело је Одлуку од расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере замене постојећег енергента у индивидуланим ложиштима и пралазак на биомасу, у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2022. години.
На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку котлова на биомасу и испуњавају одређене услове:

  • да су усписани у регистар АПР – а, а регистовани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве;
  • да имају атесте за материјале и производе и
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.

Предмет Јавног позива је спровођење следеће мере: набавка котлова на биомасу ( дрвени пелет, брикет, сечка ) за породичне куће.

Јавни позив за учешће привредних субјеката за ову меру, биће објављен на огласној табли Градске управе Ваљева, као и на званичној интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs .
Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 36.000.000,00 динара, од којих Министарство заштите животне средине обезбеђује 28.500.000,00 динара, а Град Ваљево 7.500.000,00 динара.