На данашњој седници Градског већа, утврђен је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2022. годину.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину, планирани су укупни проходи и примања и пренета средства из претходне године у износу од 4.532.591.375,33 динара, а остварени су у износу од 4.565.299.329, 56 динара. Планирани приходи и примања и пренета неутрошена средства из претходне године из буџета су 4.409.809.838,80 динара, а остварени су у износу од 4.344.422.462, 88 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 122.781.536, 53 динара, а остварено је 220.876.866, 68 динара. До већег одступања пренетих неутрошених средстава у односу на план дошло је код средстава из осталих извора.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.214.461.923, 93 динара, што чини 50,97% укупно остварених прихода и примања. У складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину и оствареним приходима и примањима, финансирани су и јавни расходи и издаци града. Укупно извршени расходи и издаци износе 4.182.449.702, 68 динара, од тога расходи и издаци из средстава буџета града 4.086.985.240, 44 динара и расходи и издаци из осталих извора корисника буџета 95.464.462, 24 динара. Завршни рачун града Ваљева за 2022. годину прати и финанијски извештај независног ревизора.

Такође, чланови Градског већа су прихватили одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс.
Овом изменом и допуном Одлуке о буџету града за 2023. годину – други ребаланс, планирани су приходи и примања и пренета неутрошена средства у износу од 5.048.804.000,00 динара средстава буџета града и 138.968.971, 52 динара из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 5.187.772.971, 52 динара. Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 275.254.003, 40 динара, односно 5,77 %, док су средства из осталих извора повећана за 13.227.912, 15 динара. У структури укупних прихода текући приходи и примања средстава из буџета износе 4.394.129.281, 30 динара, односно 84,70 % укупних јавних средстава.
Другим ребалансом планирани су расходи и издаци из средстава буџета града за 2023. годину у износу од 5.048.804.000, 00, као и 138.968.971, 52 динара из других извора.

Утврђена је Друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину. За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, овом изменом плана за 2023. годину опредељена су укупна средства од 1.470.913.660 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину.

Прихваћен је Извештај о извршењу годишњег плана рада Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево за 2021/2022. годину.
Чланови Градског већа прихватили су извештаје рада установа за 2022. годину и то: Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија “Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“. Такође, прихваћени су и извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, ЈКП – а Водовод“, „Видрак“, „Топлана“ и „Полет“, за период 1.1.2023. до 31.3.2023. године.

Утврђена је одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области културе, спорта, привреде и туризма од значаја за Град Ваљево.
Музички фестивал „Mountain music fest“ од 2016. године се одржава на планини Маљен, у туристичком месту Дивчибаре. Овај фестивал има међународни карактер, јер се поред музичких извођача из Србије, ангажују и извођачи из региона. Поред музичког садржаја фестивала, у оквиру истог се организују и остали садржаји за децу и младе, а посетиоци фестивала су из Србије и иностранства. Одржавање фестивала утиче на развој туризма на Дивчибарама и препознатљивост Ваљева у ширем региону. Полазећи од наведеног, наведени фестивал се овом одлуком одређује као стална манифестација од значаја за Град Ваљево у области туризма.

Прихваћена је одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Ваљева. Овом одлуком прописује се надлежност Одељења за послове урбанизма у Градској управи за одређивање јавних зелених површина, на којима се пси могу пуштати са поводника и надлежност ЈКП „Видрак“ за постављање видних ознака на наведеним површинама, на којима је назначено у ком временском периоду је забрањено слободно кретање паса и за постављање посебних канти за за одлагање измета кућних љубимаца на најпрометнијим јавним површинама, као и на местима на којима је дозвољено слободно кретање паса.

Донета је Одлука о размени непокретности, ради привођења намени катастарске парцеле 8632 КО Ваљево, укупне површине 1104 м2, а у складу са важећим планским актом. Из тих разлога, потребно је прибавити у својину града Ваљева удео „НИС“ а.д. Нови Сад.

Прихваћена је Одлука о преносу на управљање и коришћење објекта постојеће катастарске парцеле број 8619 КО Ваљево Установи Народни музеј Ваљево. Овом одлуком, Град Ваљево преноси Народном музеју Ваљево на управљање и коришћење објекат постојећи на поменутој кат. парцели, површине 140 м2, који се налази на Тргу Војводе Живојина Мишића у Ваљеву.

На данашњем заседању Градског већа, прихваћена је одлука о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова на изградњи бициклистичког парка у насељеном месту Дивчибаре. Због лоших времених услова, продужава се рок за завршетак радова и крајњи рок је 2.8.2023. године.

Утврђен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2023. годину. Овим програмом утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава.

Прихваћен је Извештај о раду Жалбене комисије града Ваљева за 2022. годину. У претходној години, одржано је укупно 18 седница поменуте комисије.
Такође, прихваћен је Закључак о начину измирења неизмирених обавеза ЗУ Апотека „Ваљево“ Ваљево, у периоду од 1.3.2023. године до 30.4.2023. године.
Чланови Градског већа прихватили су Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.